RADNO ISKUSTVO
DatumSTUDENI 1992. – TRAVANJ 2005.
Naziv i adresa poslodavcaOPĆA BOLNICA KARLOVAC; ANDRIJE ŠTAMPARA 3, KARLOVAC
Vrsta zaposlenjaSLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Naziv radnog mjestaVIŠI FIZIOTERAPEUT
Glavne aktivnosti i odgovornostPROVOĐENJE TERAPIJE I REHABILITACIJE U SEKTORIMA – ELEKTROTERAPIJA, HIDROTERAPIJA, KINEZITERAPIJA
DatumTRAVANJ 2005. – TRAVANJ 2007.
Naziv i adresa poslodavcaHRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ, TRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA 11,ZAGREB
Vrsta zaposlenjaFIZIOTERAPEUT HRVATSKE ŽENSKE I MUŠKE REPREZENTACIJE
Naziv radnog mjestaVIŠI FIZIOTERAPEUT
Glavne aktivnosti i odgovornostPREVENCIJA I REHABILITACIJA SPORTSKIH OZLJEDA I OŠTEĆNJA
DatumSIJEČANJ 2008.-
Naziv i adresa poslodavcaPRIVATNA PRAKSA FIZIKALNE TERAPIJE, P.KRUŽIĆ 20 KARLOVAC
Vrsta zaposlenjaFIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA ,TRAKCIJA KRALJEŽNICE
Naziv radnog mjestaPRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠVANJE
Datum1984. – 1988.
Naziv i vrsta organizacije izobrazbe i stručnog usavršavanjaMEDICINSKA ŠKOLA -KARLOVAC
Glavni kolegiji/uključene profesionalne vještineFIZIOTERAPIJA
Naziv dobivenog zvanjaFIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR
Stupanj prema državnoj klasifikacijiSSS, SREDNJA STRUČNA SPREMA
Datum1989. – 1992.
Naziv i vrsta organizacije izobrazbe i stručnog usavršavanjaVISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Glavni kolegiji/uključene profesionalne vješineFIZIOTERAPIJA
Naziv dobivenog zvanjaVIŠI FIZIOTERAPEUT
Stupanj prema državnoj klasifikacijiVIŠA STRUČNA SPREMA
Datum11.OŽUJAK 2003.
Naziv i vrsta organizacije izobrazbe i stručnog usavršavanjaVISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA, SVEUčILIŠE U ZAGREBU
Glavni kolegiji/uključene profesionalne vještineFIZIOTERAPIJA
Naziv dobivenog zvanjaPRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
OSOBNE VJEŠTINE I ZNANJA
SIJEČANJ 1998. GODINE – STRUČNO USAVRŠAVANJE KBC REBRO, ZAGREB – HRV. ZBOR FIZIOTERAPEUTA I THE MCKENZIE INSTITUTE ZAGREB, HRVATSKA TEMA: MEHANICAL DIAGNOSIS AND THERAPY; PART A + PART B
OŽUJAK 1998. GODINE – STRUČNO USAVRŠAVANJE HRV. DRUŠTVO ZA SPORTSKU MEDICINU, VARAŽDIN VARAŽDIN, HRVATSKA TEMA : MOGUĆNOST KORIŠTENJA DOPUNSKE MEDICINE U SPORTU
LIPANJ 1998. GODINE – STRUČNO USAVRŠAVANJE HRV. DRUŠTVO ZA SPORTSKU MEDICINU, LOVRAN LOVRAN, HRVATSKA TEMA: OSNOVNI I NAPREDNI Č SPORTSKE MEDICINE ( 70 SATI)
LISTOPAD 1998. GODINE – STRUČNO USAVRŠAVANJE KLINIKA ZA ORTOPEDIJU, LOVRAN LOVRAN, HRVATSKA TEMA: II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM “SPORT AND MEDICINE”
SVIBANJ 1999. – STRUČNO USAVRŠAVANJE HRV. UDRUGA FIZIOTERAPEUTA CRIKVENICA (THALASSOTHERAPIA) TEMA: MANUALNA MEDICINA ( 40 SATI)
LISTOPAD 2000. – STRUČNO USAVRŠAVNJE HRV.ZBOR FIZIOTERAPEUTA ZAGREB, HRVATSKA TEMA: I. SIMPOZIJ ORTOPEDSKO TRAUMATOLOŠKOG ŠPORTSKOG DRUŠTVA
LIPANJ 2000. – STRUČNO USAVRŠAVNJE EUROPEAN MEDICAL LASER ASSOCIATION CAVTAT, HRVATSKA TEMA: LASERS IN REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE
OŽUJAK 2003.- ZAVRŠIO TROGODIŠNJI PROG.STUDIJA FIZIOTERAPIJE U TRAJANJU 6 SEMESTARA NA ZDR.SVEUČIILIŠU U ZAGREBU – PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
LIPANJ 2007. STRUČNO USAVRŠAVANJE HRVATSKI KOŠARKAŠKI SAVEZ VODICE, HRVATSKA TEMA: STRUČNI SEMINAR HRVATSKE UDRUGE ZDRAVSTVENIH DJEALTNIKA U KOŠARCI – PREDAVAČ
SIJEČANJ 2010.- ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD (HKF)
TRAVANJ 2011.-RADIONICE MANUALNE MEDICINE VRATNA I L-S KRALJEŽNICA (HZF)
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I ZNANJA
ČLAN ODBORA ZA ETIKU PRI HRVATSKOM ZBORU FIZIOTERAPEUTA